Nowy system gospodarki odpadami.

Głos Ziemi Zwoleńskiej

Nr 70

     Od 1 lipca 2013 r. zmienił się w Gminie Policzna system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Główne zmiany polegają na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
   Zebrane od mieszkańców odpady trafiają do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Gmina Policzna została przydzielona do instalacji znajdującej się w Radomiu. Gmina realizując obowiązki nowej ustawy wyłoniła w drodze przetargu firmę, która odbiera odpady z zamieszkałych posesji w zamian za uiszczoną opłatę. Wywozem odpadów zajmuje się firma ATK Recykling z Radomia. Aby nowy system mógł prawidłowo funkcjonować Rada Gminy Policzna podjęła w grudniu 2012 r. stosowne uchwały, w których m.in. ustaliła stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia. Opłata za selektywne (segregowane) odpady komunalne wynosi 6 zł miesięcznie od osoby, a za odpady nie segregowane - 11 zł miesięcznie od osoby. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wyliczali w składanych do 30 kwietnia 2013 r. deklaracjach. Wysokość tej opłaty zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w uchwale Rady Gminy. Wpływy z opłat pokryją koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów. Opłatę za gospodarowanie odpadami mieszkańcy będą wnosić bez wezwania, co dwa miesiące u sołtysów wsi, na konto bankowe gminy lub w kasie Urzędu Gminy. Nowy system ma ograniczyć składowanie a zwiększyć wykorzystanie i odzysk odpadów co jest działaniem na rzecz poprawy naszego środowiska i dbałości o pozostawienie następnym pokoleniom prawidłowej przestrzeni do zdrowego rozwoju i życia.

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Robert Strzelecki