Informacje ze strony UGM Policzna

    Gmina Policzna zajmuje powierzchnię 11.250 ha, z czego 9.030 ha stanowią użytki rolne. Znajduje się tu 27 sołectw, zamieszkałych przez 6288 osób. Najstarsza wzmianka o Policznie pojawiła się w dokumncie z 1191 r. wystawionym przez Kazimierza Sprawiedliwego.
   Oświatą zajmują się 4 szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. W zakresie kultury działa Biblioteka Publiczna wraz z filiami, świetlica gminna i klub sportowy GKS "Rolmel" (dawniej LZS "GRYF").
   Gmina ma charakter typowo rolniczy. Podstawę stanowią gospodarstwa indywidualne. Gleby regionu to średniej i niskiej jakości gleby bielicowe i płowe. Wśród upraw największą powierzchnię zajmują zboża i ziemniaki. Rozwinięty jest chów trzody chlewnej i bydła.
   Gmina przedstawia wspaniałą ofertę inwestycyjną w zakresie przemysłu rolno - spożywczego, zwłaszcza przetwórstwa zbóż i ziemniaków. Potencjalnym inwestorom władze gminne proponują ulgi w podatkach lokalnych
   Gmina wyposażona jest w oczyszczalnię ścieków, posiada sprawny system telekomunikacyjny. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do 14 sołectw, gazowa do 13, kanalizacyjna znajduje się tylko w Policznie. Urząd Gminy czyni starania o utworzenie rezerwatu przyrody na terenie torfowisk we wsi Antoniówka.

Informacje ze strony UGM Policzna